Arkiv

Årsmøte 2017

Det innkalles med dette til årsmøte i Gran Historielag mandag 20. mars 2017 klokka 19 på Hadeland Folkemuseum.


Dagsorden

l) Godkjenning av innkalling.

2) Godkjenning av dagsorden.

3) Valg av møteleder. 

4) Årsberetning.

5) Regnskap.

6) Kontingent.

7) Innkomner saker.

Det er innenfor fastsatt  frist  fra Solveig Sangnæs innkommet en sak om vedtektsendring. Den gjelder paragraf 5 i vedtektene.

   

  Nåværende tekst:

  Styret velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer og 2 vararepresentanter.

   Lederen velges av årsmøtet for ett år, forøvrig konstituerer styret seg selv.

  Styremedlemmenes og vararepresentantenes funksjonstid er to år.

  To styremedlemmer og en vararepresentant er på valg hvert år.

  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er til stede på styremøtene.

  Styret har ansvar for lagets løpende virksomhet og for å samle medlemmene til møter, turer og arrangementer forøvrig.


Solveig Sangnæs foreslår følgende tillegg:

Leder og styremedlemmer kan kun sitte i 6 - seks - år sammenhengende.


8) Valg.

9) Bevertning.


Etter årsmøtet: Kåseri: "Vegfar mellom Hadeland og Toten"  ved Eivind Sørum.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må forelegges styret skriftlig innen 13. mars. Sakene blir lagt ut under Meldinger på heimesida til Gran Historielag.

 


Medlemskontingenten for 2017 er 200 kroner. Den bes vennligst innbetalt til konto 2020 08 02919 innen 30. mars.

Gran historielag – Årsmelding 2016


Styret


Tillitsvalgte:

Leder:Ikke besatt


Nestleder:Bitten Nesbakken


Styremedlemmer:Harald Hvattum


Kjell Henrik Myhre


Kasserer:Per Svendsrud


Sekretær:Mari Schumann Nicolaisen


Vara:Margareth Hilton, Irene Engerdalen


Revisorer:Gunvor Hilden, Helge Hulbak

Valgkomité: Per Røssum, Oddbjørn Myrdahl, (Ingvald Eid †)Medlemmer: 95 (ned fra 107 i 2015)


Kontingent: kr 150,-

Hjemmeside: Harald Hvattum; www.gran-historielag.org


Historielagets aktiviteter i 2016

Styremøter: Det er avholdt fire styremøter dette året, og i tillegg har det vært jevnlig kontakt styremedlemmene imellom i forbindelse med arrangementer og turer.


Turer/arrangementer

8.mai: Frigjøringsdagen ble markert med blomsternedleggelse kl. 12.00 ved monumentene over de falnes minne på kirkestedene Granavollen, Grymyr, Nes og Sørum. Historielaget ble representert av Gerd Nyland på Granavollen og Per Svendsrud på Nes. På Grymyr foresto Rigmor Aaserud bekransningen. Vårt arrangement ved Sørum kirke ble tatt hånd om på Bjoneroa.

4. juni: Det var planlagt en rundtur med buss til nedlagte skolebygg i Bjoneroa, men etter diskusjon i styre ble det bestemt å avlyse dette siden dette er en tur som krever mye organisering, og som tidligere har hatt lite oppslutning.

11. juni: Rusletur langs gamle Eggelinna. Det ble en fin tur i fint vær, med kaffepause på Eggehaugen. Ola Egge fortalte om plassen og bruken av den. 10 stykker tok turen langs Eggelinna.


7. august: Historielagets 40. års jubileum med tur på Kong Haud. Denne markeringen måtte avlyses siden selskapet bak driften av Kong Haud gikk konkurs.

27. august: Tur til Eina og Stenberg på Toten. Svein Kristiansen sto for transporten med buss. De 12 fremmøtte fikk en fin rundtur i flott vær. På Eina fortalte Lars Arne Mjørlund om gårdene fra Teiterud og nordover, før turen gikk videre til Eina kirke og omvisning her. Deretter gikk turen til Stenberg friluftsmuseum, hvor det ble matpause før en guidet tur rundt på eiendommen. Kjøreturen hjem gikk langs vestsiden av Einafjorden med fortellinger om granasokninger med tilknytning til Einaområdet.

17. september: Rusletur i Mjønvald og områdene rundt med Gerd Nyland som turleder. Turen gikk fra Andfossen til Folkvang hvor Ole Gunnar Monsen fortalte kort om Folkvangs historie, så videre langs Jarenstranda og Jarenvatnet. Tilbake gikk turen via Grautbrua, over industriområdet til Ålsvegen og tilbake til Andfossen. 25-30 frammøtte fikk en fin tur med gode historier på vegen.

27. september: «En forteller fra innlandet», kåseri i kommunehuset ved Anne Lise Jorstad om forfatteren Trygve Andersen og hans tilknytning til Hadeland, i anledning hans 150-årsdag.  Rundt 20 stykker møtte opp for å høre om Trygve Andersen.

20. november: Historielagets 40-årsmarkering ble avholdt på Folkvang på Jaren, hvor det ble servert grøt, spekemat og godt drikke. Kari Lette P. Høghaug fortalte om gamle juletradisjoner. Harald Hvattum intervjuet Hans Næss, Oddbjørn Myrdahl og Kjell Henrik Myhre om historielagets gjøren og laden gjennom 40 år. 28 stykker møtte til arrangementet.


For øvrig:

-Gran historielag har vært en aktiv del av arbeidet med flere kulturprosjekter i 2016.

I samarbeid med Hadeland Museumslag, Røykenvik Vel, Hadeland Fugleforening, Naturvernforbundet for Gran og Lunner, Brandbu & Omegn Handel og næring, og Hadeland Turlag har historielaget deltatt på planlegging og gjennomføring av arbeidet med kultur- og natursti langs Vigga fra Jarenvannet til Røykenvik. Kjell Henrik Myhre og Per Svendsrud har vært lagets representanter i forbindelse med dette prosjektet.


-Historielaget var også en viktig bidragsyter ved arrangementet i forbindelse med minnemarkeringen for Gregers Granavollen, som ble markert på Granavollen 14. august. De 500-600 tilskuerne fikk med seg både kåseri og skuespill, og fikk mulighet til å kjøpe et hefte utgitt av historielaget i anledning dagen; noe mange benyttet seg av. Harald Hvattum fortjener i denne forbindelse honnør for et omfattende arbeid med forberedelse av markeringen og utarbeiding av heftet.


-I samarbeid med Brandbu Bygdekvinnelag arrangerte historielaget en vandring fra stabburet på Grinakervev til Klokkerlåven ved Tingelstad kirke. På Grinakervev ble minneutstillingen over Margrethe Engens håndarbeider åpnet, og i Klokkerlåven kåserte tidligere pilegrimsprest Arne Bakken om klestradisjoner med et utgangspunkt i Olavspenningen på kirkedøra i Sørum.


-Historielaget har også dette året vært involvert i driften av Kontaktforum for Hadeland-Amerika. Situasjonen rundt driften framover  er pr i dag uklar.31.12.2008

10.2.2008

12.12.2007

23.12.2007

22.11.2007

11.-12.8.2007

3.2.2007

3.2.2007

Arkiv