Meldinger

Meldinger

 

 

Gran historielag – Årsmelding 2017

 

Styre:

Leder:Ikke besatt.

Styremedlemmer:

Andrea Gaarder (2017-2019) nestleder

Dag Sommerset (2017-2018) kasserer

Mari Schumann Nicolaisen (2016-2018) sekretær

Harald Hvattum (2016-2018) styremedlem

Lars Peder Skute (2017-2019) styremedlem

 

 

Vararepresentanter:Irene Engerdalen (2016-2018)

Erik Ballangrud (2017-2019)

 

Revisorer:Gunvor Hilden (2017-2019)

Helge Hulbak (2016-2018)

 

Valgkomité:Per Røssum (2015-2018)

Oddbjørn Myrdahl (2016-2019)

Eva Østen (2017-2020)

 

 

Medlemmer: 98 (opp fra 95 i 2016)

 

Kontingent: kr 200,-

Hjemmeside: Harald Hvattum; www.gran-historielag.org

 

Historielagets aktiviteter i 2017

Styremøter: Det er avholdt åtte styremøter dette året, og i tillegg har det vært jevnlig kontakt styremedlemmene imellom i forbindelse med arrangementer og turer.

 

Turer/arrangementer 2017:

- 20. april: Historielaget inviterte til en vandring i Røykenvika. Bitten Nesbakken ønsket velkommen og fortalte litt om vandringen, før Ole Jan Røken fortalte om saga i Vika. Deretter gikk turen nordover; hvor Bitten Nesbakken og Solveig Sangnæs fortalte om plassene følget passerte. Lennart Bildengjerdingen svarte på spørsmål ved hallen der «Brandbu» sto til oppussing. Siden gikk turen forbi skulpturen i Røykenvik; Kari Møyner fortalte litt om denne. Ferden gikk videre inn Kjørkevegen, hvor den etter hvert endte med kaffe og småprat mens Solveig Sangnæs fortalte litt om Øvre Nes. Turen var særdeles vellykket og på det meste var det mellom 90 og 100 personer tilstede.

- 8. mai: Historielaget hadde to arrangementer denne dagen. Frigjøringsdagen ble markert med blomsternedleggelse kl. 12.00 ved monumentene over de falnes minne på kirkestedene Granavollen, Grymyr, Nes og Sørum. Historielaget ble representert av Harald Hvattum på Granavollen og Per Svendsrud på Nes. På Grymyr foresto Kjell Henrik Myhre bekransningen. Vårt arrangement ved Sørum kirke ble som vanlig tatt hånd om av Bjoneroa skole. Oppslutningen rundt markeringen er dårlig, og historielaget håper i fremtiden på et samarbeid med skolene i Gran kommune slik at disse aktivt kan slutte opp om markeringen.

Klokken 18.00 samme dag inviterte laget til en rusletur fra Tingelstad kirke via stavkirketomtene på Grinaker og Bilden til Sysselgården i Nord-Vasslia. På Sysselgården ble det bevertning og kåseri ved Ann Therese Ekeren Skari. Rundt 25 deltakere.

 

- 24.juni: Historielaget og Kirken i Gran inviterte til tur til Norsk Maritimt Museum og Norsk folkemuseum i Oslo. Turen måtte avlyses pga. for få påmeldte.

- 26. august: Historielaget inviterte til tur til Hedalen i Valdres. Her besøkte vi bygdemuseet Bautahaugen og Hedalen stavkirke. Eivind Sørum guidet i kirka, og på museet ble det servert rømmegraut. 22 stykker var med på turen.

- 7. september: I forbindelse med reformasjonsjubileet inviterte Gran historielag i samarbeid med Kirken i Gran til foredrag i Moen kirke med teolog Hans Arne Akerø om «Lutherske kirkerom før og nå».

- 16. september: Prost Almås i Hadeland og Land arrangerte et “grubleseminar” i Tingelstad gamle kirke 14. – 17. september, der en av deltagerne var “vår” mann Harald Hvattum. Dette er en del av forberedelsene til kirkens jubileum i 2020, og omfatter mange fagpersoner med forskjellige fagfelt.

Historielagets medlemmer ble invitert til et møte i kirka lørdag 16. sept. der “grublerne” orienterte om kirka og temaer som gårdshistorie, kirkebygget, takverket, steinbruken, inventar osv. Noen av lagets medlemmer var der, og det var mye interessant som ble presentert.

- 10. desember: Historielaget avholdt åpent møte i kommunehuset på Granavollen med to kåserier på programmet. I anledning Årbok for Hadelands 50-årsjubileum fortalte Harald Hvattum om arbeidet med og driften av årboka gjennom 50 år. Etter pause med kaffe og kringle fortalte Gunvor Raastad om bestefaren og venstremannen Jens Olsson Hæreid; som fra sitt bosted på Egge i Brandbu gav ut flere lærebøker i historie. I 2017 var det 150 år siden Hæreid ble født.

 

 

For øvrig:

 

-17. mai: Gran historielag opprettet offentlig gruppe på Facebook. I skrivende stund har siden 121 medlemmer.

-Historielaget har i tillegg til avholdte turer vært involvert i flere prosjekter i 2017. Kartleggingen av krigsseilere fra Hadeland er et omfattende prosjekt som blant annet vil munne ut i en årbokartikkel i 2018, basert på intervjuer og annet innsamlet materiale. Gran historielag har også sendt henvendelse til Lunner og Jevnaker historielag med ønske om et samarbeid rundt temaet, slik at vi får ført opp «våre» krigsseilere i krigsseilerregisteret i Kristiansand.

 

-Historielaget er sterkt involvert i det planlagte Vinjeseminaret på Granavollen 6-8. april 2018 som markerer 200-årsdagen for Vinjes fødsel. Dette er et todagers seminar om Vinje, hans forfatterskap og hans forhold til Hadeland. Det er satt opp et omfattende program som blant annet inneholder en uroppføring av Ragnar Söderlinds nye tonesetting til diktet Jøtunheim, kåserier og foredrag, samt middag og sosialt samvær.

 

-Historielaget og Gran bibliotek har 1. februar et arrangement med forfatter Øystein Morten, hvor han presenterer sin nyeste bok; Norge Ødegårder.

 

-I 2017 har Gran historielag støttet opp om flere arrangementer:

-«Wergelandsgutten»; arrangement på Hadeland folkemuseum med Hadeland teaterlag og Lunner historielag som hovedarrangører; 2500 kroner.

- Andel i kunstverket «Etter skeid» ved Glasslåven på Granavollen. To andeler à 500 kroner per stykk.

 

-I 2017 har Lars Peder Skute vært historielagets representant i Komtaktforum Hadeland-Amerika. Harald Hvattum er kasserer/sekretær.

 

-I løpet av 2017 har styret også tatt hånd om diverse henvendelser fra lag og privatpersoner; alt fra ønsker om samarbeid til spørsmål rundt lokal- og slektshistorie.

 

 

Gran, januar 2017

Mari Schumann Nicolaisen, sekretær