Meldinger

Meldinger

REFERAT fra årsmøtet i Gran Historielag 2017

Bitten Nesbakken ønsket velkommen til årsmøte i historielaget. Årsmøtet holdt ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort i løpet av året.

 

Dagsorden - lnnkalling og dagsorden: Godkjent uten merknader.

 

Valg av møteleder: Harald Hvattum tok dette vervet. Harald tok opp forespørsel fra OIe Gamme om hjelp til slektsforskning.

 

Årsmelding: Mari Schumann Nicolaisen leste årsmeldingen. Godkjent etter svar på spørsmål om situasjonen i Kontaktforum Hadeland-Amerika.

 

Regnskap: Godkjent uten merknader.

 

Kontingent: 200.

 

lnnkomne saker: Det er kommet inn skriftlig forslag fra Solveig Sangnæs om endring av vedtektene i forhold til sittetid i styret. Harald Hvattum leste opp forslaget og åpnet deretter for diskusjon. Etter diskusjon og innspill fra flere medlemmer gikk forslaget uendret til avstemming. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Resultat: 16 stemmer for forslaget, 12 stemmer mot. Forslaget ble derfor nedstemt og vedtektene forblir uendret.

 

Valg: Av styrets medlemmer var følgende på valg: Bitten Nesbakken (nestleder), Kjell Henrik Myhre (styremedlem), og Per Svendsrud (kasserer). Valgkomiteen har kontaktet mange medlemmer, og har fylt alle roller med unntak av lederrollen.

Kandidater for styre:

Lars Peder Skute, 2 år. Vedtatt.

Andrea Gaarder, 2 år. Vedtatt.

Dag Sommerset, 1 år. Velges inn som styremedlem slik at styret blir fulltallig på tross av mangel på leder. Vedtatt.

Kandidat vara til styre: Erik Ballangrud, 2 år. Vedtatt.

Kandidat, valgkomiteen: Eva Østen, 3 år. Vedtatt.

Kandidat, revisor: Gunvor Hilden, gjenvalgt.

 

Organiseringen av Gran Historielag for 2017 blir dermed som følger:

Styre: Leder:

lkke besatt.

 

Styremedlemmer:

Harald Hvattum (2016-2018), Lars Peder Skute (2017-2019), Andrea Gaarder (2017-2O19), Dag Sommerset (2O17-2018), Mari Schumann Nicolaisen (2016-2018).

 

Vararepresentanter: lrene Engerdalen (2016-2018), Erik Ballangrud (2017-2019).

 

Revisorer: Gunvor Hilden (2017-2019), Helge Hulbak (20L6-2018).

 

Valgkomite: Per Røssum (2015-2018), Oddbjørn Myrdahl (2016-2019), Eva Østen (2017-2020).

 

Hjemmeside: Harald Hvattum

 

Medlemmer: 95

Forslag fra medlemmene: Det er et ønske om at årsmøtereferatet skal underskrives av to medlemmer og legges ut på hjemmesiden. Forslaget ble vedtatt med umiddelbar virkning. Undertegnende medlemmer: Gunvor Hilden og Peter Oskar Saugstad.

 

*****

 

Etter valget overrakte Bitten Nesbakken blomster til Per Svendsrud, Kjell Henrik Myhre, og seg selv på vegne av historielaget, etter deres tid i styret. Per Svendsrud sa noen ord om tiden i historielaget. Kjell Henrik Myhre takket de andre som gikk ut av styret for alt arbeidet som er blitt gjort. Harald Hvattum takket deretter Kjell Henrik Myhre for hans engasjement i styret og for historielaget.

 

Etter gjennomgang av dagsorden ble det bevertning med kaffe og kringle. Deretter ble det kåseri for de fremmøtte ved Eivind Sørum; «Vegfar mellom Hadeland og Toten».

 

 

Mari Schumann Nicolaisen, sekretær