Meldinger

MeldingerGran Historielag – Årsmelding 2018


Tillitsvalgte
Styre:
Andrea Gaarder, leder.
Håkon Grymyr, nestleder.
Eva Østen, kasserer.
Harald Hvattum, sekretær.
Lars Peder Skute, styremedlem.
Erik Ballangrud, styremedlem.


Vararepresentant:
Lars Emil Hasle. På årsmøtet i 2018 ble det valgt to vararepresentanter. Av praktiske årsaker ble Håkon Grymyr på et påfølgende styremøte valgt inn til nestleder. Vi har derfor i 2018 hatt ett medlem mer i styret enn det som står i vedtektene.


Det er avholdt 6 styremøter dette året, og i tillegg har det vært jevnlig telefon/e-postkontakt styremedlemmene imellom i forbindelse med arrangement og turer.


Revisorer:
Gunvor Hilden.
Elsie B. Eidsand.


Valgkomité:
Oddbjørn Myrdahl.
Per Svendsrud.
Lars Arne Høydal.


Historielagets medlem i Kontaktforum Hadeland-Amerika: Lars Peder Skute.


Hjemmeside www.gran-historielag.org: Harald Hvattum.


Ansvarlig for face-booksida: Andrea Gaarder, Kjell Henrik Myhre og Mari Schumann Nicolaisen.


Medlemstall og kontingent:
Medlemmer: 102, en økning på 4 fra 2017.
Kontingent: Kr 200.


Arrangementer 2018:

6. - 8. april: Seminar på Granavolden Gjestgiveri: På nært hold Aasmund Olavsson Vinje Seminaret ble holdt i forbindelse med 200-årsjubileet for Vinjes fødsel og var et samarbeid mellom Gran Historielag og Gran Bibliotek.
Arrangementskomité fra: Andrea Gaarder, Gunvor Raastad og Bitten Nesbakken (Gran Historielag), Wenche Nyaas, (Gran Bibliotek).
Seminaret var helt fulltegnet med en blanding av bygdefolk og fagfolk på Vinjehistorie. Vi må kunne fastslå at arrangementet faglig sett ble vellykket.


Program:
Fredag 6. april:
Kl. 18.00: Bekransning av Vinjes grav ved Karsten Alnæs.
Kl. 19.00: Konsert i Hadeland kultursal (Gran sentrum). Uroppføring: Ragnar Söderlinds nye tonesetting til diktet Jøtunheim. Medvirkende Mannskoret KK, Gunvor Raastad og Jaren Hornmusikkforening.
Kl. 22.00: Vinje-Quiz.

Lørdag 7. april:
Foredrag
Kl. 9.10: Ingvild Handagard: Vinjes kropp.
Kl. 10.00: Kristian Lødemel Sandberg: Storegut.
Kl. 11.30: Ragnar Torbergsen: Vinje, Bang og kretsen rundt verkseier Brandt på Haugerud gård.
Kl. 14.15: Omvisning på Sjo for tilreisende.
Kl. 15.15: Andrea Gaarder: Vinjes forhold til makten.
Kl.16.00: Edvard Hoem: Vinje og Bjørnson. Vennskap og strid.
Kl. 20.30: Ane Hoel: Vinje sett fra 1860-tallets Helgøya.

Søndag 8. april:
Kl. 9.30: Gro Steinsland: Vinje og fjellheimen.
Kl. 11.15: Leif Høghaug: Om tvisyn, Vinje, det norske og James Joyces Finnegans Wake.

Frigjøringsdagen 8. mai
Gran Historielag har de siste årene hatt ansvaret for denne bekransningen på Nes, Granavollen og Grymyr kirkegarder. Laget har også kjøpt blomster til bekransningen på Sørum kirkegard, men der har Bjoneroa skole stått for bekransningen. Bekransningen har foregått midt på dagen og oppmøtet av folk har dessverre vært svært lite.
Styret mente derfor det kunne være fornuftig lage et annet opplegg. Det resulterte i:
A) Gran Historielag arrangerte 8. mai i år et kveldsmøte på biblioteket i samarbeid med Gran Bibliotek om motstandsgruppa «Osvaldgruppa». Det møtet samlet adskillig mer folk enn det vi hadde på de lokale bekransningene. B) Historielaget tok kontakt med Bjoneroa skole om opplegget der. C) Historielaget kjøpte som tidligere blomster. Disse ble lagt på gravene om morgenen uten noen seremoni. I tillegg til foregående år la vi i år også blomster på grava til Even Skoglund på Ål kirkegard og Ragnvald Rækken på Tingelstad kirkegård.


21. juni: Grymyrkveld
Lokalhistorisk vandring på Grymyr på kveldstid med Håkon Grymyr og Lars Peder Skute. Rundt 50 personer deltok. Håkon Grymyr avsluttet kvelden inne på kafeen Rojankrysset med en bildepresentasjon fra «det gamle Grymyr».


7. oktober: Historielagmøte i Grymyr kirke
Det er ikke så ofte at Gran Historielag har møter i kirkene våre, men 7. oktober var vi i Grymyrkirka, der Håkon Grymyr og Lars Peder Skute fortalte om de områdene på vestsida av Randsfjorden som i 1962 ble overført fra Gran kommune til Jevnaker kommune. Rundt 100 personer var møtt fram og det er mange på et historielagsmøte.


2. september: Tur til Ringerike
Turen foregikk med privatbiler fra Granavollen med ca 25 deltakere. Målet for turen var Kjerrat-museet i Åsa og Ringerikes museum på Norderhov. Kjerrat-museet er et privat museum drevet av Foreningen Kjerrat-museet. Museet ble åpnet for publikum i 2006.
Arve Frydenlund, en drivende kraft bak etableringen av museet, tok imot oss. Han har skrevet diverse artikler om Kjerraten i Åsa, blant annet i et hefte utgitt av Norsk Skogmuseum.
Det neste turmålet var Ringerikes museum, som har tilhold i den gamle Norderhov prestegård.
Her fikk vi bevertning i den såkalte «Svenskestua» og kåseri ved konservator Preben Johannesen. Han ledet oss tilbake i tid til «Slaget på Norderhov» natt til 29. mars 1716, da prestefrua Anna Colbjørnsdatter, etter tradisjonen, oppholdt svenskene med mat og rikelig drikke, slik at det kunne gis beskjed til en norsk hæravdeling ved Stein gård. Karolinerne ble overrumplet mens de sov, 40 svensker ble drept og 130 mann tatt til fange.
På museet var det ellers mulig å komme tett på eventyrsamleren Jørgen Moe (1813 -1882). Besøket ble avrundet i Norderhov kirke.


21.-23. september: FINNSAM-konferanse på Hadeland 2018
Gran Historielag var en av flere samarbeidspartnere for en stor konferanse på Lygnasæter Hotell om finnebosetningen på Østlandet. Håkon Grymyr og Andrea Gaarder deltok på konferansen.


2. desember: Utvandringskveld
Temamøte i Trivelshuset i Brua om amerikautvandring. Lokalhistorie kan formidles på mange måter. Det er kanskje ikke så ofte at en sang- og musikkforestilling kan belyse lokalhistorie, men det fikk de 25 oppmøtte et godt eksempel på denne søndagskvelden. Hege Rimestad og Jeff Wasserman har laget en forestilling de har kalt «Fra Hadeland til prærien». Opplegget er basert på folkemusikk fra Hadeland og Amerika, og folk kjente seg nok att i både det ene og det andre vi fikk presentert. Det hele ble for øvrig avsluttet ved at en del av publikum ble tatt med som «musikanter» på diverse heimelagede instrument.
Rimestad og Wasserman har hatt konsultativ hjelp av lederen i Kontaktforum Hadeland-Amerika, Ole P. Gamme, for å få fram det lokalhistoriske i forestillingen sin. Etter kaffepausa fortalte Gamme om arbeidet Kontaktforumet har utført fra 2002 til i dag, og om et besøk vi får fra «Hadeland Lag of Amerika» sommeren 2019.


Prosjekt om krigsseilere
Gran Historielag har satt seg fore å lage en mest mulig komplett fortegnelse over krigsseilerne fra Hadeland. Det har blant annet vært etterlysninger i avisen «Hadeland» og på heimesida og facebooksida vår.
Pr. utgangen av 2018 har vi registrert rundt 40 navn. Det er Andrea Gaarder og Lars Peder Skute som har arbeidet med dette.


Kontaktforum Hadeland-Amerika
Lars Peder Skute er historielagets representant i Kontaktforumet. Harald Hvattum er sekretær/kasserer.
Kontaktforumet har i år arbeidet med et Amerikabesøk fra Hadeland Lag of America i 2019. Der vil Gran Historielag få en del oppgaver.


Brandbu 8. februar 2019

Harald Hvattum, sekretær