Utvandringshistorie

Utvandringshistorie

BOKSAMLINGA ETTER PEDER H. NELSON                       

Gran historielag har en 3500 bind stor  boksamling med norskamerikansk litteratur. Dette er en gave fra norsk-amerikaneren Peder H. Nelson. Samlinga sto de første årene på Gran Bibliotek, men er høsten 2006 flyttet til Hadeland Folkemuseum. Det kan søkes i samlinga på internett på nettstedet under Nasjonalbiblioteket på adressen  http://www.nb.no/baser/nelson.
KONTAKTFORUM HADELAND-AMERIKA

Kontaktforum Hadeland-Amerika ble opprettet i 2002 som et samarbeid mellom de tre historielagene på Hadeland og Hadeland Folkemuseum. Senere har Vestoppland Slektshistorielag, avdeling Hadeland fått plass i styringsgruppa, men slektshistorielaget er ikke formelt samarbeidspartner. -


I 2007 gikk Hadeland Folkemuseum ut av samarbeidet. Hadeland Lag of Amerika overtok plassen til museet.


Formål: Kontaktforum Hadeland-Amerika er et kontaktorgan i Norge for abonnement/distribusjon av Hadelandslaget i Amerikas tidsskrift ”Brua”.  *  Kontaktorgan for distribusjon av Årbok for Hadeland, Hadelandskalenderen og andre  publikasjoner til Hadelandslaget.  *  Formidlingssentral for slektsspørsmål etc fra  Amerika til Hadeland og omvendt.  * Pådriver for at skriftige arbeider om Hadelandsforhold i Amerika blir tilgjengelig på Hadeland.


Styringsgruppe: Ole P. Gamme (Hadeland Lag of America), leder, Kjell Henrik Myhre (Gran Historielag), Roy Stensrud (Lunner Historielag), Geir Arne Myhrstuen (Jevnaker Historielag) og Hans M. Næss (Vestoppland Slektshistorielag, avd. Hadeland).

Sekretær/kasserer: Harald Hvattum, 2760 Brandbu. Telefon  91114374. E-post: harald.hvattum@hadelandshistorie.noHadeland Lag of America har heimeside på adressen http://www.hadelandlag.org