Vedtekter

VEDTEKTER FOR GRAN HISTORIELAG  etter vedtatte endringer på årsmøtet i 2016


§1 .Lagets formål består i å fremme interessen for bygdas kulturhistorie i vid forstand. Dette kan bl.a. skje ved samling av materielle og primært immaterielle kulturminner knyttet til tidligere tiders liv og arbeid, sed og skikk, og forøvrig alt som kan tenkes å være av lokalhistorisk relevans og interesse.

I den utstrekning det er aktuelt, skal laget likeledes bistå museer, samlinger og eventuelt forskningsarbeid med det samme formal om ivaretakelse av bygdas kulturhistorie.

Gran Historielag skal være tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.


§2. Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av alle som betaler den til enhver tid gjeldende medlemskontingent.

Medlemmer som ikke overholder fastsatt innbetalingsfrist for kontingentbeløpe får en betalingsoppfordring. Dersom kontingent ikke er betalt innen årets utgang, anses medlemskapet for å ha opphørt.


§3. Årsmøtet

Lagets øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet sammenkalles av styret hvert år i løpet av perioden januar-mars med 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalavisen og bekjentgjørelse på lagets hjemmeside. 

Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent siste kalenderår forut for årsmøteavvikling. 

Beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de tilstedeværende medlemmer dersom annet ikke er spesielt bestemt.

Ordstyrer velges av årsmøtet.


Følgende saker skal behandles:

a) Styrets årsmelding og reviderte årsregnskap. Regnskapet og årsmeldingen skal følge

  kalenderåret.

b )Valg av styreleder. Valg av øvrige styre med vararepresentanter, kfr. § 5.

c) En av revisorene velges med funksjonstid to år.

d) Ett nytt medlem av valgkomiteen velges med funksjonstid tre år. Komiteens arbeid ledes av det til enhver tid        llengst sittende medlem.

e) Fastsettelse av medlemskontingent for kommende år.

f) Orientering om lagets virksomhet kommende arbeidsår.

g)  Forslag til endriger i  i vedtektene må  være styret skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøteavvikling. §4. Lagets møtevirksomhet

Lagets arrangementer bør alternere mellom de ulike deler av bygda.


§5. Styret

Styret velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer og 2 vararepresentanter.

Lederen velges av årsmøtet for ett år, forøvrig konstituerer styret seg selv.

Styremedlemmenes og vararepresentantenes funksjonstid er to år.

To styremedlemmer og en vararepresentant er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er til stede på styremøtene.

Styret har ansvar for lagets løpende virksomhet og for å samle medlemmene til møter, turer og arrangementer forøvrig.

Styret presenterer forslag til arbeidsprogram senest på første medlemsmøte etter årsmøtet.

Styret skal hvert år søke om offentlig økonomisk støtte til lagets virksomhet.  I den utstrekning det er mulig, bør styret også søke slik støtte annensteds.

Det skal føres protokoll for styremøter, medlemsmøter, årsmøte og øvrige arrangementer.


§6 .Ekstraordinært årsmøte

Dette innkalles av styret, eller når minst 30 % av medlemmene krever det. Varslingsfrist er den samme som ved ordinært årsmøte, og medlemmene skal ved innkallelsen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet.


§7Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun finne sted på årsmøtet, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. Forslag til vedtektsendringer skal være styret skriftlig i hende før årsskiftet, og det skal fremgå av årsmøteinnkallingen at vedtektsendring skal behandles.§8.Oppløsning

Beslutning om oppløsning av laget kan kun skje i medhold av samme regel som for vedtektsendring. Årsmøtet bestemmer i så tilfelle med vanlig flertall hvordan lagets midler skal disponeres.

I alle tilfeller skal midlene gå til beslektede formål.